Home / Omgaan met maagkanker / De laatste fase / Beslissingen rond het levenseinde

Beslissingen rond het levenseinde

Er kan een moment komen dat u vindt dat het genoeg is geweest. De pijn en de ongemakken vallen u te zwaar. Dan kan bij u de vraag opkomen of de dood niet bespoedigd kan worden. Dit is een moeilijk besluit dat u niet zomaar zult nemen. Misschien wilt u er eerst over praten met uw naasten en u zult het willen bespreken met uw huisarts of behandelend arts . Deze zal de verschillende mogelijkheden met u bespreken. De arts kan u meer informatie geven over het afzien van verdere behandeling, palliatieve sedatie en euthanasie.

Afzien van verdere behandeling

Als u medicijnen gebruikt die uw ziekte remmen, kunt u ervoor kiezen die niet meer in te nemen. Ook kunt u afzien van een andere levensverlengende behandeling, bijvoorbeeld een operatie of het gebruik van antibiotica. De dood kan hierdoor dichterbij komen. U kunt het met uw arts bespreken als u met de medicijnen wilt stoppen. Deze kan u vertellen wat de gevolgen zijn van het stoppen met de medicijnen. Wanneer de gevolgen vervelend zijn kan de arts u soms helpen de gevolgen draaglijker te maken.

Stoppen met eten en drinken
Soms kunt u er in de laatste sterffase, in overleg met de arts, voor kiezen om te stoppen met eten en drinken. Stoppen met eten en drinken, versnelt het sterfbed. Dit proces wordt ook wel ‘versterven’ genoemd. Als het lichaam geen vocht en voedsel meer krijgt, ontstaat er uitdroging (dehydratie). Hierdoor daalt het bewustzijn, voelt u minder pijn en heeft u minder kans op kortademigheid en braken. Versterven leidt tot een rustig sterfbed.
Palliatieve sedatie

Sedatie is het verlagen van uw bewustzijn door middel van medicijnen. Palliatief wil zeggen dat klachten verminderen, maar dat het middel niet gericht is op genezing. Het doel van palliatieve sedatie is het lijden te verlichten in de laatste levensfase. Door de sedatie bent u in slaap. De sedatie kan oppervlakkig of diep zijn en tijdelijk of blijvend worden ingezet. Door palliatieve sedatie ontstaat er rust, zowel lichamelijk als geestelijk. Bij palliatieve sedatie is het sterven niet een gevolg van de toegediende medicijnen, maar van de ziekte.

Sedatie mag nooit zomaar worden toegepast. Een arts zal er altijd met u en/of uw naasten over praten. Daarbij moet de arts zich aan richtlijnen en zorgvuldigheidseisen houden. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van onbehandelbare klachten die het leven ondraaglijk maken. Een diepe sedatie mag bovendien alleen worden toegepast in de laatste stervensfase.
De arts bepaalt of en wanneer palliatieve sedatie wordt ingezet. Dat neemt niet weg dat u en uw naasten ernaar mogen vragen. Uiteraard kunt u ook altijd terugkomen op uw besluit om palliatieve sedatie toe te passen.

Euthanasie

Euthanasie wil zeggen dat een arts u een medicijn toedient, waardoor u zal overlijden. Euthanasie vindt altijd plaats op verzoek van de patiënt zelf. Sommige mensen kiezen ervoor om euthanasie al te bespreken met de huisarts of behandelend arts, voordat de tijd om te sterven daar is. Anderen denken hier pas over na, als de arts verteld heeft dat ze niet meer beter worden. De reden om voor euthanasie te kiezen, is voor iedereen anders. Misschien bent u bang voor een nare, pijnlijke dood. Of vindt u het prettig om zelf te kiezen hoe en wanneer u sterft.

In een euthanasieverklaring kunt u vastleggen onder welke omstandigheden u euthanasie wenst. In Nederland heeft u het recht op een verzoek om euthanasie. U heeft echter geen recht op euthanasie. Een euthanasieverklaring biedt dus geen garantie dat de arts uw verzoek inwilligt. Een arts kan immers principieel tegen euthanasie zijn. Daarom is het belangrijk dat u uw wensen zo snel mogelijk met uw huisarts of behandelend arts bespreekt. Willen deze niet meewerken aan uw verzoek, dan heeft u de tijd om een andere arts te zoeken.
Euthanasie wordt thuis gedaan, maar ook in verpleeg- en ziekenhuizen. Heeft u geen euthanasieverklaring? Dan kunt u uw wens ook mondeling aan uw arts overbrengen. Deze zal uiteindelijk beslissen of en wanneer de procedure in gang gezet kan worden. Deze procedure is wettelijk vastgelegd en moet door uw arts nauwkeurig worden nageleefd. Geen arts mag zomaar overgaan tot euthanasie.

Meer informatie
Uit de praktijk blijkt, dat goede afspraken over een eventuele euthanasie veel rust kunnen geven.
Voor uitgebreide informatie over de mogelijkheden, en voor onder andere wilsverklaringen, kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)
www.nvve.nl

Brochure
De Brochure ‘Ongeneeslijk ziek, wat kan ik verwachten? Een gids met informatie en praktische tips’ kunt u vinden op: www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidgelderland.

Deel deze informatie